IMeya ivule ngokusemthethweni ingqungquthela yolusha
Home > Newsroom > IMeya ivule ngokusemthethweni ingqungquthela yolusha

​Imeya yesifunda uKhansela Tolomane Mnyayiza uvule ingqungquthela yentsha yasoGwini ngokusemthethweni ebibanjelwe ehhotela lase Margate mumva nje.


Bekuhlangane intsha eliqhamukisa ezindaweni ezahlukene ngaphansi kwesifunda soGu ngenhloso yokusungula kabusha kwesigungu sabantu abasha (Ugu District Youth Council) kanye nokubuyekeza kwenqubomgomo yokuthuthukiswa kwabantu abasha (Ugu District Youth Development Policy) ekuzosentshenziswa kusukela kulonyaka ka 2016 kuya ku 2021. 

Lengqungquthela ethathe izinsuku ezintathu, kusukela ngoLwesithathu Septemba 28 kuya ngoLwesihlanu Septemba 30. Ebebehambele lombuthano kubalwa abasebenzi bahulumeni, osomabhizinisi, abangasebenzi, abaphila nokukhubazeka kanye nobuholi bendabuko. Inqikithi yomhlangano bekuzoxoxwa kabanzi ngobuholi besigungu sentsha obuzokhethwa kanye nenqubomgobo yokuthuthukiswa kwentsha okuzosetshenzwa ngaphansi kwayo.

Kulengqungquthela intsha iphinde yathola ithuba lokuqwashiswa kabanzi ngamathuba akhona ngaphansi kukahulumeni kanye nakwimkhakha ezimele. 

Enkulumweni yakhe umeya  ebidle ngokushuba, inika umhlahlandlela okumele ulandelwe, udlulise amazwi okukhuthaza intsha, wathi umasipala udlala indima enkulu nebalulekile ukuqinisekisa ukuthuthukiswa kwentsha yesifunda noma ngabe iqhamuka izimweni ezinjani zasemakhaya.

Umeya uveze ukuthi kuhlahlomali lwaminyaka yonke, umasipala woGu uyaqinisekisa ukuthi kuba khona ingxenye yemali ebekwayo ukubhekelela izinhlelo zabantu abasha.

Kulonyaka wezimali ka 2016/17, umasipala ubeke imali engaphezulu kwesigidi samarandi (R1, 500 000) ukubhekelela izinhlelo zentsha. UMeya uphinde waveza ukuthi kuningi umasipala okwenzayo ukusiza abantu abasha ukuze bathole amathuba angcono. “Umasipala usanda kukhipha isimemo sokuthi wonke amabhizinisi abantu abasha adinga ukuxhaswa akafake izicelo kumasipala. Lokhu okumbalwa kokuningi esikwenzayo.”

Lengqungquthela yabasha yenze isiqiniseko sokuthi ukubuyekezwa kwenqubomgomo kuhambisane noHlelo Lokuthuthukiswa kweNtsha kuZwelonke (National Youth Development Plan), iUgu Growth and Development Strategy kanye ne KZN Provincial Youth Policy and Strategy.

Intsha ithole nethuba lokuya kumakhomishana ayisihlanu la bexoxe kabanzi ngezobuciko, ubumbano kwezenhlalo, ezenguquko kwezomnotho, ezemidlalo, ezemfundo kanye nezempilo.

Ngosuku lokugcina lengqungquthela ithathe izinqumo ezinqala ngekusasa lentsha yesifunda soGu. Lezizinqumo zizodluliswa kwisigungu esiphezulu soGu samakhansela lapho zizocutshungulwa khona ngaphambi kokuba zisentshenziswe ekuthuthukisweni kwentsha yesifunda.

IKHISHWE U:
Umphathi wehhovisi leMeya neleZokuxhumama
uMnu France Zama

More like this